Expand Menu Close Menu
Telephone: 1800 677 342

Make a Complaint in Dari

Download Dari brochure (PDF, 211KB)

چگونه از خدمات حمایت معیوبیت خود شکایت کرد.

بعضی اوقات افراد از خدمات حمایت معیوبیت که برای آنها خدمات ارائه می کند ناخوشنود
اند.

اگر می خواهید در مورد خدمات حمایت معیوبیت در ویکتوریا با کسی صحبت کنید، شما می
توانید به کمیساریای خدمات معیوبیت*Disability Services Commissioner)) بگویید.
شما همچنان میتوانید از دوستان و اعضای خانوادۀ خود بخواهید که با ما صحبت کنند.

ما با شما و مؤسسه ای که خدمات حمایتی ارائه می کند صحبت می کنیم تا امور را بهتر
بسازیم. خدمات ما کاملا رایگان و مستقل از حکومت و مؤسسات خدماتی دیگر است.

بعضی افراد ضرورت به ترجمان دارند تا آنها بتوانند هنگام صحبت با ما از یک زبان
دیگر غیر از انگلیسی استفاده کنند.

ما می توانیم ترتیب یک ترجمان را به صورت رایگان برای شما بدهیم.

برای صحبت کردن با ما:

  • به شمارۀ 342 677 1800 به ما تلفون کنید یا فورم پایین را پر کنید. اگر به ترجمان
    ضرورت دارید به ما بگویید. ما دوباره به شما با یک ترجمان تلفون می کنیم

  • به ما بگویید که چه شما را ناخوشنود ساخته است.

  • ما می توانیم باهم تصمیم بگیریم که بعد چه کنیم.

Level 30, 570 Bourke Street,

Melbourne, Victoria, 3000 Australia

Call for enquiries or complaints - 1800 677 342

Email for enquiries or complaints - complaints@odsc.vic.gov.au