Expand Menu Close Menu
Telephone: 1800 677 342

Make a Complaint in Vietnamese

Download Vietnamese brochure (PDF, 162KB)

Làm thế nào để khiếu nại về dịch vụ hỗ trợ khuyết tật của quý vị.

Đôi khi có người không hài lòng về dịch vụ hỗ trợ khuyết tật của họ.

Quý vị có thể nói với Thanh tra Dịch vụ Khuyết tật (Disability Services Commissioner) nếu muốn nói chuyện với ai đó về một dịch vụ hỗ trợ khuyết tật tại Victoria. Quý vị cũng có thể bảo gia đình hoặc bạn bè giúp nói chuyện với chúng tôi.

Chúng tôi sẽ cùng làm việc với quý vị và dịch vụ hỗ trợ đó để cho mọi việc tốt hơn. Dịch vụ của chúng tôi hoàn toàn miễn phí và độc lập với chính phủ cũng như các dịch vụ khác.

Một số người cần có thông dịch để có thể sử dụng một ngôn ngữ khác tiếng Anh khi nói chuyện với chúng tôi. Chúng tôi có thể thu xếp miễn phí một thông dịch viên.

Để nói chuyện với chúng tôi:

  • Gọi điện cho chúng tôi số 1800 677 342 hoặc điền vào mẫu dưới đây. Hãy cho chúng tôi biết nếu quý vị cần một thông dịch viên. Chúng tôi có thể gọi lại cho quý vị cùng với một thông dịch viên.
  • Nói cho chúng tôi biết những gì khiến quý vị không hài lòng.
  • Chúng ta có thể cùng nhau quyết định làm gì tiếp theo.

Level 30, 570 Bourke Street,

Melbourne, Victoria, 3000 Australia

Call for enquiries or complaints - 1800 677 342

Email for enquiries or complaints - complaints@odsc.vic.gov.au