Expand Menu Close Menu
Telephone: 1800 677 342

Thank you Vietnamese

Cảm ơn quý vị đã liên lạc với Thanh tra Dịch vụ Khuyết tật (Disability Services
Commissioner)

Chúng tôi sẽ sớm gọi lại cho quý vị cùng với một thông dịch viên.

Khiếu nại là bình thường

Thanh tra Dịch vụ Khuyết tật (Disability Services Commissioner)

Một tiếng nói độc lập thúc đẩy quyền lợi và giải quyết khiếu nại về các dịch vụ
khuyết tật tại Victoria.

Level 30, 570 Bourke Street,

Melbourne, Victoria, 3000 Australia

Call for enquiries or complaints - 1800 677 342

Email for enquiries or complaints - complaints@odsc.vic.gov.au