Expand Menu Close Menu
Telephone: 1800 677 342

Make a Complaint in Karen

Download Karen brochure (PDF, 154KB)

နကဆှိးထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ဘၣ်ထွဲဒီး နက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤအတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤကရၢအဂ့ၢ်ဒ်လဲၣ်.

တဘျီတခီၣ် ပှၤတနီၤနီၤတသးခုဝဲလၢ က့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤကရၢအတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤအီၤအဖီခိၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

နတဲဘၣ်က့ၤ တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤကရၢလၢအဃ့ၣ်လီၤစၢၤ တၢ်ဂ့ၢ်ကလၢ တၢ်ဆှိးထီၣ်အီၤတဖၣ်
(Disability Services Commissioner) သ့ဝဲ, ဖဲနမ့ၢ်အဲၣ်ဒိးကတိၤတၢ်ဒီးပှၤတဂၤဂၤဘၣ်ဃး ဒီးက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤအတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤ အကျိၤအကျဲဖဲ ဝံးကထိရံယါ အပူၤအံၤန့ၣ်လီၤ. နမၢနဟံၣ်ဖိဃီဖိ မ့တမ့ၢ် တံၤသကိးတဖၣ်လၢကမၤစၢၤနၤလၢနကကတိၤတၢ်ဒီးပှၤအဂီၢ်သ့စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ.

ပကမၤဃုာ်တၢ်ဒီးနၤဒီးတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤကရၢ ဒ်သိးကမၤဂ့ၤထီၣ်တၢ်ရဲၣ်ကျဲၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပတၢ်မၤစၢၤအကျိၤအကျဲအံၤ တၢ်လၢာ်ဘူၣ်လၢာ်စ့ၤတအိၣ်ဝဲဘၣ်ဒီးတဒိးသန့ၤထီၣ်အသးလၢပဒိၣ်ဒီးကရၢအဂၤတဖၣ်အအိၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

ပှၤတနီၤနီၤလိၣ်ဘၣ် ပှၤကျိးထံတၢ်ဖိ ဒ်သိးကသူဝဲကျိာ်အါန့ၢ်ဒံး အဲကလံးကျိာ်ကသ့ ဖဲကတိၤတၢ်ဒီးပှၤအခါန့ၣ်လီၤ. ပရဲၣ်ကျဲၤန့ၢ်နၤ ပှၤကျိးထံတၢ်ဖိလၢတလၢာ်ဘူၣ်လၢာ်စ့ၤဘၣ်လၢ နဂီၢ်သ့ဝဲန့ၣ်လီၤ.

လၢကကတိၤတၢ်ဒီးပှၤအဂီၢ်-

  • ဆဲးကျိးလိတဲစိဖဲ 1800 677 342 မ့တမ့ၢ်​မၤပှဲၤလံာ်တကွီၣ်​ဒ်အဖီလာ်အသိးအံၤတက့ၢ်. တဲဘၣ်ပှၤဖဲ​နမ့ၢ်လိၣ်​ဘၣ်​ပှၤကျိးထံတၢ်ဖိ​အခါတက့ၢ်. ပကကိးကဒါက့ၤနၤဃုာ်ဒီးပှၤကျိးထံတၢ်ဖိန့ၣ်လီၤ.
  • တဲဘၣ်ပှၤဘၣ်ဃး တၢ်လၢတမၤမုာ်နသး မ့ၢ်တၢ်မနုၤလဲၣ်အဂ့ၢ်တက့ၢ်.
  • ပကဆၢတဲာ်တပူၤဃီ ဒ်သိးခါဆူညါပကမၤတၢ်မနုၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

Level 30, 570 Bourke Street,

Melbourne, Victoria, 3000 Australia

Call for enquiries or complaints - 1800 677 342

Email for enquiries or complaints - complaints@odsc.vic.gov.au