Expand Menu Close Menu
Telephone: 1800 677 342

Thank you Karen


ပစံးဘျုးနၤလၢနဆဲးကျိးဒီးက့ၢ်တလၢပှဲၤကရၢလၢအဃဲၣ်လီၤတၢ်ဂ့ၢ်ကီဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဂ့ၢ်လိာ်တဲအါတၢ်တဖု (Disability Services Commissioner) န့ၣ်လီၤ.

ပကကိးကဒါက့ၤနၤဃုာ်ဒီးပှၤကျိးထံတၢ်ဖိန့ၣ်လီၤ.

မ့ၢ်တၢ်အဘၣ်ဝဲလၢနကပတံထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်လိာ်တဲအါန့ၣ်လီၤ

တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤကရၢလၢအဃ့ၣ်လီၤစၢၤ တၢ်ဂ့ၢ်လၢ တၢ်ဆှိးထီၣ်အီၤတဖၣ် (Disability Services
Commissioner
)

မ့ၢ်ကလုၢ်တခါလၢ အဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်ဒီး ဃ့ၣ်လီၤတၢ်ဂ့ၢ်ကီလၢ တၢ်ဆှိးထီၣ်အီၤဘၣ်ဃး တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤကရၢလၢ တၢ်ဂ့ၢ်လိာ်တဲအါတၢ်အဂ့ၢ်လၢအမ့ၢ်က့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤကရၢတဖၣ်ဖဲဝံးကထိရံယါအပူၤအံၤန့ၣ်လီၤ.

Level 30, 570 Bourke Street,

Melbourne, Victoria, 3000 Australia

Call for enquiries or complaints - 1800 677 342

Email for enquiries or complaints - complaints@odsc.vic.gov.au